Επιχειρηματική Πρόταση – Δημιουργίας Συμμετοχικής Εταιρείας

Επιχειρηματική Πρόταση – Δημιουργίας Συμμετοχικής Εταιρείας

Προτείνουμε την δημιουργία συμμετοχικής εταιρείας που θα απαρτίζεται από 51 μετόχους υπό τη μορφή συνεργατικού μοντέλου.

    Στόχος μας είναι να αναδείξουμε και να θέσουμε σε λειτουργία ένα νέο μοντέλο εταιρικής διαχείρισης. Αυτό βασίζεται στην συνεργασία και συμμετοχή των μετόχων στην λειτουργία της εταιρείας πέρα από την απλή κατάθεση κεφαλαίων με την προσωπική συμμετοχή των μετόχων είτε με παροχή πληροφοριών και τεχνογνωσίας είτε με την εργασία τους σε βάση είτε μόνιμης απασχόλησης είτε μερικής απασχόλησης.
Στόχος μας η συγκρότηση ομάδας εργασίας και η συνεχής εκπαίδευση πάνω σε αυτό το μοντέλο ούτως ώστε μέσα από την ανταλλαγή ιδεών αλλά και την συγκροτημένη δράση των συμμετεχόντων να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα κατά την υλοποίηση του bussiness plan της εταιρείας.
Επίσης δευτερεύων αλλά εξίσου σημαντικός στόχος της εταιρείας είναι η τεκμηρίωση τεχνογνωσίας σε σχέση με την δημιουργία τεχνοβλαστού (cluster)
ομάδας επιχειρήσεων ίδιου χαρακτήρα με ίδιο η παραπλήσιο αντικείμενο αλλά πάντως κύριας περιβαλλοντικής κατεύθυνσης με στόχο την ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών με ενεργό τρόπο στο πράσινο επιχειρείν όπως και της μεγιστοποίησης των συμμετοχικών κερδών μέσα από τις δράσεις της κάθε συμμετέχουσας εταιρείας.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και προώθηση στην ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή αγορά:
Α) προϊόντων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
Β) προϊόντων ανακύκλωσης,
Γ) προϊόντων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα.


Κάθε μέτοχος αναλαμβάνει να εγκαταστήσει σε δικό του χώρο ή χώρο οικείου προσώπου του ένα σταθμό ισχύος 10Kw. Το έργο έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από τραπεζικό δανεισμό και χωρίς την υποχρέωση εμπράγματων εξασφαλίσεων (προσημειώσεις ή υποθήκες) από μεριάς του χρήστη.
    Η εταιρεία έχει την ικανότητα να αγοράσει το έργο σε χονδρική τιμή. Η κοστολόγηση του έργου στον κάθε χρήστη θα γίνει με τιμές της αγοράς που κυμαίνονται περίπου στις 37000 €. Η διαφορά  θα επιτρέψει στην εταιρεία να συσσωρεύσει κεφάλαια.

   Αποτελεί καταστατική αρχή ο όρος ότι το κεφάλαιο λογίζεται ως αποθεματικό και δεν αποδίδεται ως μέρισμα.

    Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης των πρώτων 51  έργων για την συγκέντρωση των κεφαλαίων είναι 12 μήνες από την ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας.
   
Α)  Παράλληλα με την υλοποίηση του προγράμματος συγκέντρωσης κεφαλαίων, η εταιρεία ξεκινάει το πρόγραμμα επενδύσεων με αρχικό αντικείμενο εφαρμογής την εγκατάσταση μικρών PV σταθμών ισχύος 10kw.

Β)    Παράλληλα ολοκληρώνει την μελέτη και σχεδιασμό υλοποίησης δικτύου ανακύκλωσης  με οικιακό, βιοτεχνικό και βιομηχανικό προσανατολισμό.
 Στόχος η ανταποδοτικότητα του δικτύου με κύρια κατεύθυνση την ενεργοποίηση των μελών του δικτύου ως προς την διαλογή των προς ανακύκλωση υλικών.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση κόστους της συλλογής και διαχείρισης από μέρους της εταιρείας αλλά και την ενεργή περιβαλλοντική συμμετοχή των πολιτών.

Γ)    Με την ολοκλήρωση δικτύου ανακύκλωσης της εταιρείας και συγκέντρωση ανακυκλούμενου αλουμινίου η εταιρεία θα βάλει σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σχέδιο συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από βιομάζα αξιοποιώντας τεχνολογία που ήδη κατέχει με πρώτη ύλη το αλουμίνιο.

    Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης των 4 φάσεων ανάπτυξης 24-36 μήνες ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να συλλέξουν ουσιαστική κερδοφορία.
    Το σημείο Α) υλοποιείται άμεσα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ένταση με στόχο να ολοκληρωθεί μέσα σε 12 μήνες το πολύ.
    Κατά την διάρκεια υλοποίησης του σημείου Α’ προετοιμάζεται η φάση Β’ και Γ’ ως προς την διαδικασία υλοποίησης με στόχο να μπορούν να ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των απαιτουμένων κεφαλαίων της φάσης Α’.

    Παράλληλα η εταιρεία εφόσον έχει στο 24μηνο υλοποιήσει με επιτυχία το πρόγραμμα της μπορεί να προχωρήσει σε τεκμηρίωση της τεχνογνωσίας της και να αρχίσει την δημιουργία τεχνοβλαστού (cluster) παρόμοιων επενδυτικών προσπαθειών στις οποίες θα μεταφέρει τεχνογνωσία με ποσοστά συμμετοχής.